PRODUKTY

menu logo 1

 

menu logo 2

 

menu logo 3

Nákupný košík

Cena celkom:   0.00 EUR
Otvoriť košík

Všeobecné obchodné podmienky

Pre nákup cez internetový obchod www.dishmatic-slovakia.sk

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode (e-shope) www.dishmatic-slovakia.sk, ktorého prevádzkovateľom je:
Ing. Andrea Kasza - PUCKO
Sídlo: Biskupická 106/5, 98601 Biskupice
IČO: 47 944 501 DIČ: 1078110110
Živnostenský register: OU-LC-OZP-2014/008808-2, č. živnostenského registra: 640-17367
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., č. účtu: 0340849027/0900
Zodpovedný vedúci za internetový obchod: Ing. Andrea Kasza
Kontakt: Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Tel.: +421 (0) 907 229 550
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim na jednej strane a Kupujúcim na strane druhej. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia nasledovnými právnymi predpismi:

 • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu o ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.
 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v aktuálnom znení
 • Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v aktuálnom znení
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v aktuálnom znení

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693

2. Objednávka a kúpna zmluva
2.1. Všetky objednávky Kupujúceho podané prostredníctvom e-shopu sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká až v momente záväznej akceptácie objednávky Predávajúcim vo forme e-mailového alebo telefonického schválenia objednávky, po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim. Automatické oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
2.2. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov v objednávkovom formulári.

2.3. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu uvedenú v tejto objednávke a to v čo najkratšom možnom termíne.
2.4. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu Kupujúci poskytol, bude používať iba k účelom, ktoré súvisia so službami internetového obchodu www.dishmatic-slovakia.sk a že ich neposkytne žiadnej tretej osobe, pokiaľ to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávok (napr. pre firmu vykonávajúcu prepravnú činnosť).

2.5. Ak Kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar, Predávajúci má právo pozastaviť vybavovanie ďalších objednávok tohto Kupujúceho, prípadne ich odmietnuť.
2.6. Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar a ďalšie poplatky ako poštovné, balné, dobierka alebo iné uvedené v záväznej objednávke.

3. Zrušenie objednávky

3.1. Kupujúci má právo zrušiť elektronickú objednávku kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
Objednávku je možné stornovať iba písomne (emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi Predávajúci Kupujúcemu písomne (emailom).

3.2. V prípade, že Kupujúci chce zrušiť objednávku po termíne potvrdenia a na jej záväzné objednanie už boli vynaložené náklady u Predávajúceho (záväzné objednanie tovaru u dodávateľa, odoslanie tovaru na dobierku a pod.) môže mu byť vystavená faktúra – storno poplatok vo výške 30% z celkovej hodnoty objednaného tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
1. V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (Kupujúci neodpovedá na e-maily, telefónne číslo je chybne uvedené alebo nedostupné atď.)
2. Tovar sa už nevyrába, nedodáva, je dlhodobo nedostupný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, dohoda bola neúspešná a došlo k zrušeniu objednávky, bude Kupujúcemu zaplatená suma prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Cena a platobné podmienky

4.1. Všetky ceny v internetovom obchode sú uvedené v eurách. Ceny tovarov sú uvádzané bez poplatkov za dopravu. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, o čom bude bezodkladne Kupujúceho informovať. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

4.3. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru týmito formami:

4.3.1. V hotovosti pri osobnom odbere – bez poplatku.

4.3.2. Na dobierku – Objednaný tovar bude zaslaný kuriérskou službou DPD HOME alebo poštou kupujúcemu na zadanú adresu. Kupujúci platí až pri prevzatí tovaru. Za tento spôsob platby bude účtovaný poplatok 1,20 EUR k hodnote objednávky.

4.3.3. Prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho – bez poplatku – Kupujúci zaplatí celú kúpnu cenu aj s dopravou podľa vystavenej predfaktúry. Po prijatí celej sumy na účet Predávajúceho, bude tovar odoslaný Kupujúcemu.

4.3.4. Pri tovare na objednávku (na zákazku) – Kupujúci zaplatí časť kúpnej ceny (zálohu) podľa vystavenej predfaktúry prevodom alebo vkladom na účet. Po prijatí zálohy na účet Predávajúceho, bude tovar záväzne objednaný u výrobcu/ dodávateľa. Zvyšnú časť kúpnej ceny zaplatí Kupujúci podľa bodu 4.3.1. , 4.3.2. alebo 4.3.3.
V prípade, ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy po uhradení zálohy a Predávajúci už záväzne objednal tovar u výrobcu/ dodávateľa, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu.

4.4. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho. V prípade nezrovnalosti je Kupujúci povinný predložiť Predávajúcemu doklad o úhrade.

4.5. Tovar je vo vlastníctve Predávajúceho až do okamihu úplného zaplatenia jeho ceny Kupujúcim.

4.6. Akcie, zľavy, bonusy alebo akékoľvek zvýhodnené ceny nie je možné medzi sebou kumulovať.

5. Dodacie podmienky

5.1. Osobný odber je možný bezplatne na adrese: Biskupická 106/5, 98601 Biskupice. Osobný odber je možný až po informovaní Kupujúceho Predávajúcim (emailom, alebo telefonicky), že tovar je pripravený na vyzdvihnutie.

5.2. Doručenie tovaru kuriérskou službou DPD HOME resp. prepravnou spoločnosťou je spoplatnené sumou 4,40 € s dobou prepravy spravidla do 24 hodín.
Dobierka je navyše spoplatnená sumou 1,20 €.

5.3. Doručenie tovaru Slovenskou poštou:

 • Zásielky do 250 g-ov posielame ako listovú zásielku doporučene 1. triedou , ktorá je spoplatnená sumou 1,80 € doručenie spravidla nasledujúci pracovný deň po dni podania na adresu Kupujúceho.
 • Dobierka je navyše spoplatnená sumou 1,20 €.
 • Zásielky od 250 g – 5 kg-ov posielame ako balík na adresu, ktorý je spoplatnený sumou 4 €, doručenie spravidla druhý pracovný deň po dni podania na adresu Kupujúceho. Dobierka je navyše spoplatnená sumou 1,20 €.

5.4. Pri objednávke v celkovej hodnote viac ako 80 € je poplatok za dopravu akýmkoľvek spôsobom ZADARMO.

5.5. Pri uplatnení akejkoľvek zľavy sa cena dopravy a dobierky vypočítava vždy z pôvodnej hodnoty objednávky.

5.6. V prípade, ak sa Kupujúci aktuálne nachádza alebo žije v zahraničí, Predávajúci dohodne platobné a dodacie podmienky s Kupujúcim individuálne.

6. Preberanie tovaru

6.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Pri osobnom odbere je Kupujúci povinný prevziať tovar max. do 5 pracovných dni od vyzvania Predávajúcim k vyzdvihnutiu objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.2. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, Kupujúci je povinný zásielku neprevziať a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke, alebo iný platný doklad používaný zasielateľskou službou. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

6.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet Predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má Kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar Predávajúceho.

6.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na Kupujúceho.

6.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom jeho prevzatia Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

6.6. V prípade neprevzatia dobierky sa Kupujúci zaväzuje uhradiť Predávajúcemu škodu, ktorá mu bola spôsobená, teda uhradiť náklady na poštovné a náklady za vrátenú dobierku, spolu so storno poplatkom podľa bodu 3.2. a to najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa vrátenia balíka na číslo účtu uvedeného vo faktúre. Výšku škody oznámi písomne Predávajúci Kupujúcemu do dvoch dní od vrátenia balíka.

6.7. Omeškanie z prevzatia tovaru pri osobnom odbere:

 1. Pokiaľ je pri dohodnutom osobnom odbere zaplatený tovar neprevzatý viac než 5 pracovných dní oproti dohodnutému termínu, je Predávajúci oprávnený uskladniť predmet dodávky na riziko a náklady Kupujúceho.
 2. Po dobu trvania omeškania s odberom tovaru zaplatí Kupujúci Predávajúcemu ako náhradu vzniknutých skladovacích nákladov mesačný poplatok vo výške 3% z hodnoty neodobraného tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 3. Ak Kupujúci nevyzdvihne už zaplatený tovar, Predávajúci uskladní tento tovar na riziko Kupujúceho, maximálne však 30 kalendárnych dni. Po uplynutí tejto doby bude kúpna zmluva zrušená, tovar zostane vo vlastníctve Predávajúceho a zaplatená čiastka bude vrátená Kupujúcemu po odčítaní storno poplatku 30%.
 4. Ak Kupujúci nevyzdvihne tovar, ktorý mal zaplatiť v hotovosti pri preberaní, do 10 kalendárnych dní, môže byť objednávka zrušená, ak sa strany nedohodnú inak.

7. Vrátenie tovaru - poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

7.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru podľa kapitoly 5. týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z. z. . Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode, pričom nesmie byť poškodený obal, označenie a pod.

7.2. Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou - vytlačením, vyplnením a zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy na adresu Predávajúceho, alebo na uvedenú adresu elektronickej pošty.
Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť TU.

7.3. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

7.4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.
Tovar musí byť zaslaný späť v originálnom, nepoškodenom stave spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod., a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu:
Ing.Andrea Kasza-PUCKO
Biskupická 106/5
986 01 Biskupice
Upozornenie: Vrátenie tovaru formou dobierky neakceptujeme. Dobierka nebude prevzatá.

8. Záručné a reklamačné podmienky

8.1. Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok upravuje obchodnú spoluprácu medzi Kupujúcim a firmou Ing.Andrea Kasza-PUCKO (ďalej len "Predávajúci"). Kupujúci je povinný zoznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami pred objednaním tovaru. Kupujúci prevzatím tovaru od Predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným Reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho predania prvému prepravcovi. Ako doklad o záruke slúži faktúra, ktorú firma vystavuje ku každému zakúpenému tovaru.

8.2. Dĺžka záruky
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, t.j. dňom uvedenom na faktúre. Reklamácia a zákonná záručná doba sa riadi Občianskym zákonníkom a je stanovená na 24 mesiacov. V prípade, že Kupujúci je právnická osoba, reklamácia a zákonná záručná doba sa riadi Obchodným zákonníkom a je stanovená na 12 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty a predĺženej lehoty.

8.3. Záručné podmienky
Kupujúcemu odporúčame skontrolovať stav tovaru (zásielky) ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti . Prípadné poškodenie alebo nekompletnosť zásielky, ktorá bola spôsobená vinou prepravnej spoločnosti je nutné riešiť priamo s touto prepravnou spoločnosťou a potom oznámiť vec Predávajúcemu. Predávajúci zaistí patričné opatrenia ohľadom reklamácie a preto odporúčame v akomkoľvek podobnom prípade čo najskôr podať správu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Pokiaľ Kupujúci prevezme od prepravcu zásielku poškodenú alebo nekompletnú a potvrdí svojim podpisom korektné predanie tovaru, nie je možné reklamáciu dodatočne uplatniť.
Pri použití zásielkovej služby, alebo verejného dopravcu sa reklamácia výrobku poškodeného pri preprave riadi reklamačným poriadkom prepravnej spoločnosti a príslušnými ustanoveniami Občianskeho resp. Obchodného zákonníka. Takto spôsobené poškodenia nie je možné reklamovať u Predávajúceho.
Kupujúci má právo uplatniť si záruku iba na tovar, ktorý vykazuje poškodenie, vzťahuje sa naň záručná lehota a bol zakúpený od Predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia, na ktoré bol Kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený. Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na predloženom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť zhodné sériové číslo ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu, alebo záručného listu a ostatných s tovarom dodaných dokladov, príslušenstva, alebo dokumentácie tovaru,
 2. neoznámením zjavných poškodení pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
 5. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 6. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 7. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 8. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 9. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 10. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.4. Spôsob vybavenia reklamácie
Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou ako doporučenú poistenú zásielku, alebo osobne ho priviesť. Výrobok musí byť zabalený tak, aby sa pri preprave ku Predávajúcemu nepoškodil. Vopred je potrebné informovať Predávajúceho o tejto skutočnosti emailom alebo telefonicky . Tovar neposielať na dobierku. Takto poslaný tovar nebude prebraný.
Predávajúci je oprávnený poškodený tovar Kupujúcemu vymeniť za bezchybný tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami. Ak nie je možné vymeniť ani opraviť tovar a povaha poškodenia nebráni obvyklému používaniu, môže sa Kupujúci s Predávajúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru (v prípade zľavy nie je možné toto poškodenie opakovane reklamovať). V prípade, že sa reklamácia nedá vybaviť ani jedným z týchto spôsobov, bude Kupujúcemu vystavený dobropis.

Dobropisom môže byť vybavená reklamácia produktu, keď bol už 3x opravený ten istý nedostatok.

Reklamáciu tovaru Predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 kalendárnych dní od dátumu uplatnenia reklamácie Kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná pre Kupujúceho, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO, čiže jeho vzťah s Predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Po vybavení reklamácie sa záručná lehota predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť od začiatku vybavenia reklamácie. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia reklamácia považovaná za prvé reklamovanie tovaru.

Po odstránení poškodenia, alebo výmene tovaru oznámi Predávajúci tento stav Kupujúcemu a dohodnú spôsob odberu. V prípade, ak Kupujúci na oznámenie Predávajúceho o vyriešení reklamácie nezareaguje, je Predávajúci povinný oznámenie zopakovať do 5 kalendárnych dní. Ak však po uplynutí 30 kalendárnych dní od tretieho upozornenia Kupujúci opäť nezareaguje, prepadá tovar v prospech Kupujúceho.

9. Záverečné ustanovenia a ďalšie ustanovenia

9.1. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Pravidlá, ktoré nie sú špecifikované týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

V Biskupiciach dňa 10.12.2014, Ing.Andrea Kasza - PUCKO